dot circle{"id":82,"email":"hi@coin98.ventures","username":"coin98ventures","fullname":"Coin98 Ventures","avatar":10000,"description":"Investment arm of Coin98 Finance. Follow us on Twitter @Coin98Ventures","position":"","MediaAvatar":{"url":"https://file.publish.vn/amberblocks/36/avatar-1610357360682.png","alt":"Coin98 Ventures","title":"Coin98 Ventures","type":3},"createdAt":"2021-01-18T02:22:12.000Z","updatedAt":"2021-01-18T02:22:12.523Z"}

Coin98 Ventures

17 Bài viết

Investment arm of Coin98 Finance. Follow us on Twitter @Coin98Ventures

DeFi in Polkadot No.14 - W15/2021
Cập nhật những diễn biến cũng như góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures về Polkadot và các dự án DeFi tuần 15/2021.
DeFi in Polkadot No.13 - W14/2021
DeFi in Polkadot No.13 - W14/2021
Cập nhật những diễn biến cũng như góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures về Polkadot và các dự án DeFi trong tuần 14/2021.
DeFi in Polkadot No.12 - W13/2021
“DeFi in Polkadot” cập nhật những diễn biến cũng như góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures về Polkadot và các dự án DeFi bên trong.
DeFi in Polkadot No.11 | 22.03.2021- 28.03.2021
DeFi in Polkadot No.11 - W12/2021
Cập nhật những diễn biến cũng như góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures về Polkadot và các dự án DeFi bên trong hệ sinh thái này.
DeFi in Polkadot No.10
DeFi in Polkadot No.10 - W11/2021
Cập nhật những diễn biến, góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures tuần qua về Polkadot và các dự án DeFi bên trong hệ sinh thái này.
DeFi in Polkadot No.9 | 08.03.2021- 14.03.2021
DeFi in Polkadot No.9 - W10/2021
Bài viết cung cấp những thông tin nổi bật và mới nhất về hệ sinh thái Polkadot trong tuần qua.
DeFi in Polkadot 8
DeFi in Polkadot No.8 - W9/2021
Cập nhật những diễn biến và góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures về Polkadot, các dự án DeFi bên trong hệ sinh thái này.
Defi in Polkadot no 7
DeFi in Polkadot No.7 - W8/2021
Cập nhật diễn biến cũng như góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures về Polkadot và các dự án DeFi trong hệ sinh thái này.
Defi In Polkadot No 6
DeFi in Polkadot No.6 - W7/2021
Cập nhật những diễn biến cũng như góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures về Polkadot và các dự án DeFi bên trong hệ sinh thái này.
back to top