dot circle{"id":108,"email":"duyttk0710@gmail.com","username":"duyttk0710","fullname":"Duy","avatar":13157,"description":"The secret of getting ahead, is getting started","position":"","MediaAvatar":{"id":13157,"url":"https://file.publish.vn/coin98/108/2021-03/avatar-1616643676028.jpeg","title":"File_000.jpeg","alt":"","type":3,"url_large":"https://file.publish.vn/coin98/108/2021-03/large/avatar-1616643676028.jpeg","url_medium":"https://file.publish.vn/coin98/108/2021-03/medium/avatar-1616643676028.jpeg","url_small":"https://file.publish.vn/coin98/108/2021-03/small/avatar-1616643676028.jpeg","url_raw":"https://file.publish.vn/coin98/108/2021-03/raw/avatar-1616643676028.jpeg"},"createdAt":"2021-03-15T03:30:30.000Z","updatedAt":"2021-03-15T03:30:30.323Z"}

Duy

2 Bài viết

The secret of getting ahead, is getting started

Konomi Network là gì? AMA cùng Founder Konomi Network
Konomi Network là gì? AMA cùng Founder Konomi Network
Bài viết này sẽ tóm tắt lại những thông tin quan trọng nhất trong buổi AMA cùng Founder Konomi Network.
STONE là gì? Coin98 Wallet AMA cùng đội ngũ dự án STONE
STONE là gì? Coin98 Wallet AMA cùng đội ngũ dự án STONE
Giới thiệu về STONE DeFi, định vị, cách thức hoạt động, thông tin IDO và những điều thú vị của Dự án cùng AMA với Coin98 Wallet.
back to top