How It Works #6 | Curve Finance (CRV) | Không chỉ là nơi giao dịch Stable Assets
Mô hình hoạt động của Curve Finance (CRV) có gì đặc biệt? Có những cơ hội nào trong Curve Finance dành cho anh em?