Tham vọng của Hegic - Mảnh ghép thay đổi nền tài chính truyền thống?