Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

How to participate in Polkadot Parachain Slot Auction on Binance

What is Polkadot Parachain Slot Auction? What are the 4 main steps in the Auction process? How to participate in Polkadot Parachain Slot Auction on Binance?
Amber avatar
quangphan
6 min read
Published Nov 04 2021
Updated Apr 11 2023
Amber media