thumbnail
thumbnail
thumbnail
Follow

The Portfolio

theportfolio

The Portfolio là chuỗi bài viết theo dõi hành động của các địa chỉ ví lớn, có hoạt động giao dịch nổi bật. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và những thông tin giá trị từ chính hành vi của họ.