Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Empty Set Dollar Weekly Newsletter W02: Tích hợp 3 Protocol, EIP16 được thông qua

Trong bản tin này, chúng tôi sẽ đề cập đến các tích hợp, một cuộc gọi cộng đồng sắp tới và Empty Set Dollar Improvement Proposals.
Published Jan 18 2021
Updated Sep 27 2023
5 min read
Amber media

Related Posts