Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Initial Stake Pool Offering (ISPO) - Cardano's risk-free fundraising method

How does Cardano motivate new projects? What’s about the infrastructure of Cardano? What is Initial Stake Pool Offering?
Amber avatar
chungnguyen
8 min read
Published Sep 10 2021
Updated Oct 18 2023
Amber media