Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is Maverick Protocol? Next Binance Launchpool Project after SUI

Maverick Protocol is the first project on zkSync to join Launchpool on Binance. How is Maverick's ecosystem developing? What's outstanding about Maverick AMM operation?
Amber avatar
linhnt
5 min read
Published Jun 17 2023
Updated Dec 05 2023
Amber media