Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Our vision - phá vỡ tài chính truyền thống và mang lại thanh khoản cho Ethereum

Tầm nhìn của Klondike: Synthetic Assets trên Ethereum là mô hình tốt nhất để cải thiện hệ thống tài chính hiện tại và làm nó mạnh mẽ hơn.
Published Jan 25 2021
Updated Jul 13 2022
4 min read
Amber media

Related Posts