Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Polygon became "hot" again, Tezos actively developed, BNB burning mechanism

The entire market in week 27 through infographics: Tezos actively developed, Polygon gained attention from the market, BNB token burn overview.
Amber avatar
thanhuyen.c98
7 min read
Published Jul 17 2022
Updated Jun 06 2023
Amber media