Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

A birdview of Russia-Ukraine Tensions and FED’s “Emergency Meeting” To Crypto

Russia-Ukraine Tensions and FED’s “Emergency Meeting” in the scope of finance and crypto. The preparation for the worst scenario.
Amber avatar
writer.c98
12 min read
Published Feb 15 2022
Updated Dec 17 2023
Amber media