Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is BEP20? Differences between BEP20 and BEP2 tokens

What is BEP20? What is pros and cons of BEP20 tokens in Blockchain? Let’s talk about it in this article.
Amber avatar
trangtran.c98
5 min read
Published Jun 11 2022
Updated Feb 24 2023
Amber media