Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is DeFi 2.0? Prepare for the next mega trend

What is DeFi 2.0? Why is DeFi 2.0 a possible alternative to the whole current DeFi? What for us to prepare for this next mega trend?
Amber avatar
quangphan
7 min read
Published Oct 13 2021
Updated Jun 26 2023
Amber media