Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is Ethereum Merge? An inevitable evolution of Ethereum

Ethereum Merge is an important phase of the journey to Ethereum 2.0. Let's explore this event and have notes around the Merge.
Amber avatar
linhha
5 min read
Published Mar 30 2022
Updated Dec 17 2023
Amber media