Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is KardiaChain Wallet? How to use KardiaChain Wallet

The KardiaChain Wallet is where KAI, KRC20 standard tokens are stored in the KardiaChain blockchain. How to create & use KardiaChain Wallet?
Amber avatar
linhha
6 min read
Published Oct 07 2021
Updated Dec 17 2023
Amber media