thumbnail
https://file.coin98.com/images/fully_on-chain_game_1920x1080_copy-apu1Aazh41MXCGhl.png

Báo cáo Fully On-Chain Game (FOCG): Bối cảnh, Kiến trúc & Case Study

Coin98 Insights Report (Vinh Vo, Duy Nguyen)

October 28th 2023

Tải xuống báo cáo
 • Fully On-Chain Game (FOCG) là thuật ngữ mô tả các trò chơi mà tất cả (hoặc hầu hết) các quy tắc, trạng thái, logic game… được thực hiện on-chain thông qua các smart contract.
  • Việc phát triển FOCG yêu cầu nhiều sự thay đổi về mặt kiến trúc, dẫn đến các hạn chế và khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển.
   • Tuy nhiên, FOCG cũng mở ra nhiều cánh cổng cho việc thu hút nội dung do người dùng tạo ra (UGC), khuyến khích sự đóng góp của người chơi và nhà phát triển, đồng thời đảm bảo trò chơi vẫn được vận hành kể cả khi xảy ra sự cố.
    • Lớp cơ sở hạ tầng mới, FOC Game Engine, là giải pháp được phát triển nhằm đơn giản hoá quá trình phát triển FOCG.
     • Dù còn ở giai đoạn mới, với bản chất dễ tiếp cận của game với người dùng, FOCG đang dần nhận được sự chú ý và dòng tiền đầu tư.

      Đọc thêm Ethereum Rollup: Mô hình kinh tế & Những thiết kế mới.