thumbnail
https://file.coin98.com/images/rollups_report_insight-_report_cover-geQclnGCOljNkIkw.png

Ethereum Rollup
Mô hình kinh tế & Những thiết kế mới

Coin98 Insights Report (Vinh Vo, Hieu Duong)

October 9th 2023

Tải xuống báo cáo
 • Hiện tại, giá trị thặng dư của rollup được tính bằng cách lấy tổng phí giao dịch thu được của người dùng trừ đi chi phí vận hành và chi phí Layer 1 (L1). Trong đó, chi phí L1 bao gồm 3 loại: chi phí cập nhật state root; chi phí xuất bản dữ liệu lên L1; chi phí xác minh bằng chứng hợp lệ (đối với ZK rollup và Validium).
  • Đa phần các rollup đã hoạt động ổn định và mượt mà, tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu tố cần cải thiện và phát triển để tăng khả năng phục hồi và chịu lỗi của hệ thống.
   •  Rollup Operator sẽ được tách ra thành các vai trò chuyên biệt để mạng hoạt động linh hoạt và hiệu quả hơn. Vì thế, không gian thiết kế cho từng vai trò trong hệ thống cũng được mở rộng.
    • Kiến trúc ban đầu của rollup có hai dịch vụ dùng chung (shared service) cơ bản là data availability (DA) và settlement. Hiện tại, các rollup đang khám phá nhiều loại dịch vụ dùng chung khác nhắm vào những khía cạnh liên quan đến cách vận hành của rollup.
     • DA được xem là mảng có sự cạnh tranh lớn và tiềm năng hàng đầu để nắm bắt giá trị trong hệ thống kiến trúc của rollup, gọi là Rollup Tech Stack. Ethereum là người đi đầu và đang có kế hoạch nâng cấp giao thức cho phù hợp với tầm nhìn mới này.
      thumbnail
      thumbnail
      Vinh Voand1 other