thumbnail
https://file.coin98.com/images/real-world-assets2_1920x1080-(1)-VCQhYXSLdpFLXS0G.png

Báo cáo Real World Asset (RWA): Cuộc chiến giành nguồn lợi suất truyền thống

Coin98 Insights Report (Nam Le, Hieu Duong)

November 3rd 2023

Tải xuống báo cáo

 • Mảnh ghép Real World Asset (RWA) đang có tốc độ tăng trưởng mạnh, vượt mặt thị trường DeFi về vốn hoá lẫn tổng giá trị bị khoá (TVL).
  • Nhóm dự án RWA Treasury (hay RWA Tokenized T-Bills) là động lực tăng trưởng chính của RWA, chiếm 29.2% (hơn 665 triệu USD) trên vốn hoá mảng RWA.
   • Nguồn yield cao và rủi ro thấp từ thị trường truyền thống, cụ thể là T-Bills (tín phiếu) là nguyên nhân thúc đẩy nhóm dự án RWA Tokenized T-Bills phát triển.
    • Cách tiếp cận chính của nhóm RWA Tokenized T-Bills: đầu tư chủ động và đầu tư thụ động.
     • Khả năng tiếp cận đối với nhóm dự án RWA Tokenized T-Bills vẫn còn hạn chế.
      • Nhóm dự án DeFi đang cạnh tranh để đưa ra mức yield từ T-Bills tốt nhất cho người dùng, điển hình như MakerDAO, Frax Finance và stUSDT.
       • Doanh thu của MakerDAO đã tăng trưởng gấp 10 lần với nguồn thu chính đến từ RWA.
        • Frax Finance và stUSDT nhanh chóng tham gia cuộc chiến RWA.
         • Trong đó, thông tin về nguồn yield của stUSDT chưa thể hiện được tính minh bạch. RWA đang phát triển từng bước nhỏ do phải giải quyết nhiều rủi ro xung quanh mô hình hoạt động.

          Đọc thêm Báo cáo Fully On-Chain Game (FOCG): Bối cảnh, Kiến trúc & Case Study