Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Dshop Origin triển khai quản trị phi tập trung

Đội ngũ Origin ra mắt sáng kiến cộng đồng bổ sung, triển khai quản trị phi tập trung & mở ra một chương mới cho Dshop,
Published Aug 10 2021
Updated Oct 01 2023
4 min read
Amber media