Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Magic Eden closed Series B, Binance US raised $50M in funding

Highlights in this Fundraising Spotlight: Magic Eden raised $130M in Series B, Binance US raised $50 M in funding.
Amber avatar
hieunguyen
9 min read
Published Jul 02 2022
Updated Oct 04 2023
Amber media