Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

On The Mic #05: Hiểu đúng APR & APY là gì? để tăng lợi nhuận trong DeFi

APR là tỷ suất lợi nhuận tính theo năm. APY là tỷ suất lợi nhuận thực tế hằng năm cộng dồn. Xem cách tính và phân biệt 2 tỷ suất này để tăng lợi nhuận trong DeFi.
Amber avatar
Viet
Published Apr 24 2021
Updated Jul 11 2023
6 min read
Amber media

Related Posts