Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Protocol design - cách tiếp cận mới cho synthetic assets trên Ethereum

Bài viết cung cấp mục tiêu, mô hình thiết kế và những kế hoạch trong tương lai của Protocol design.
Amber avatar
phuanhplywood
Published Jan 26 2021
Updated Nov 27 2023
6 min read
Amber media

Related Posts