Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is Bitcoin Stock-to-Flow model?

Like traditional stock market investments, cryptocurrency investments rely on predicting the value of various assets. One such model that can help with this is the Stock to Flow model.
Amber avatar
trangtran.c98
6 min read
Published Jun 26 2022
Updated Nov 27 2023
Amber media