Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What Is Cream Finance (CREAM)? All About CREAM Token

Cream Finance is a multipurpose DeFi protocol that primarily functions as a cryptocurrency exchange and lending platform. So how does Cream Finance work? Learn more about CREAM Tokenomics here!
Amber avatar
lochoang
4 min read
Published Oct 26 2020
Updated Apr 10 2023
Amber media