Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is Cykura (CYS)? Everything about the CYS Token

Cykura is the first AMM on Solana to utilize concentrated liquidity, pushing the limits of capital efficiency and transaction speed to a new level.
Amber avatar
huyendu
4 min read
Published Aug 17 2021
Updated Sep 05 2023
Amber media