Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is ERC-3525? The Semi-Fungible Token Standard in blockchain

What is ERC-3525? What are Semi-Fungible tokens? What are ERC-3525's use cases in the crypto space? Let’s talk about it in this article. 
Amber avatar
trangtran.c98
4 min read
Published May 28 2022
Updated Feb 26 2023
Amber media