Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is ERC-4626? The new Yield-bearing token standard

What is ERC-4626? What are its advanatages in the crypto space? Let’s talk about it in this article. 
Amber avatar
trangtran.c98
3 min read
Published Mar 22 2022
Updated Feb 24 2023
Amber media