Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is ERC721? ERC-721 Token applications in blockchain

Most tokens on blockchains before the ERC-721 token standard served as money, a way to store value such as gold, or a kind of stock or equity.
Amber avatar
trangtran.c98
4 min read
Published Apr 28 2022
Updated Mar 05 2023
Amber media