Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is Ronin Wallet? How to use Ronin Wallet

Ronin Network is an Ethereum scaling (layer 2) blockchain solution customized and designed for scaling NFT games.
Amber avatar
longdinh
6 min read
Published Oct 06 2021
Updated Dec 17 2023
Amber media