Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is SoulBound Token (SBT)? How SoulBound Token works

SoulBound Token has been emerging as the new concept of tokens, introduced by a well-known crypto contributor, Vitalik Buretin and his two colleagues.
Amber avatar
chungnguyen
6 min read
Published Jun 29 2022
Updated Jul 19 2023
Amber media