Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

BAYC NFTs Explained: What is Bored Ape Yacht Club? (2022)

Bored Ape Yacht Club is the new phenomenon in the NFT world because it has reshaped how NFT makers deliver the utilities of the NFT collection.
Amber avatar
chungnguyen
8 min read
Published Mar 18 2022
Updated Oct 20 2022
Amber media