Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cover V2 - Tham vọng mở lối ngành bảo hiểm on-chain

Cover V2 sẽ mang lại những điều gì? Liệu có giúp Cover Protocol đến gần hơn với tham vọng cho phép bất cứ ai mua bảo hiểm cho bất kỳ điều gì hay không?
Published Feb 28 2021
Updated May 22 2023
4 min read
Amber media