Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is IGO (Initial Gaming Offering)? New trend for gaming blockchain fundraising

What is IGO (Initial Gaming Offering)? Why is it the hottest trend to raise funds for Gaming Blockchain? Learn more about IGO here!!!
Amber avatar
linhha
6 min read
Published Oct 24 2021
Updated Nov 29 2023
Amber media