Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

0xRafi nhìn nhận thế nào về tiềm năng Layer 2 Optimism?

Góc nhìn của @0xRafi về dự án Optimism và tiềm năng của nó.
Published Mar 22 2021
Updated Jul 05 2023
6 min read
Amber media