Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Metis Andromeda là gì? Đánh đổi khi sử dụng Off-chain Data Availability

Ngoài các Optimistic Rollup platform phổ biến như Arbitrum, Optimism, Boba network, chúng ta còn có một Hybrid Optimistic Rollup đáng xem xét là Metis Andromeda. Về mặt thiết kế, Metis Andromeda được phát triển từ code base của Optimism. Tuy nhiên, dự án lại sử dụng off-chain DA. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những điểm khác biệt và đánh đổi xung quanh lựa chọn đó.
Amber avatar
vinhvo
11 min read
Published Jul 15 2022
Updated Jun 26 2023
Amber media