Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

MoveZ suddenly got attention, Fantom left the race of Blockchains

The entire market in week 27 through infographics: Move To Earn trend got attention and the Fantom ecosystem left the race of Blockchains.
Amber avatar
thanhuyen.c98
7 min read
Published Jul 09 2022
Updated Jun 22 2023
Amber media