Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích mô hình hoạt động của Decentral Games (DG)

Bài viết phân tích cách hoạt động của hệ sinh thái dự án Decentral Games, cũng như cách dự án thực hiện Play to Earn.
Amber avatar
Khang Kỳ
14 min read
Published Apr 21 2022
Updated Oct 10 2023
Amber media