Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Lịch đấu giá Kusama parachain slot, Moonriver crowdloan chính thức mở

Polkadot Panorama #20 nổi bật với các thông tin: Kusama cập nhật lịch đấu giá Kusama parachain slot, Moonriver crowdloan chính thức mở cho cộng đồng.
Amber avatar
vinhvo
Published Jun 15 2021
Updated Sep 28 2023
3 min read
Amber media

Related Posts