Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Snowswap: Giao thức AMM dành cho Yield Stablecoins

Snowswap là giao thức AMM tập trung tối ưu cho yield stablecoin hay nói cách khác là Curve Finance dành cho yield stablecoin.
Amber avatar
anh
4 min read
Published Dec 13 2020
Updated Jul 12 2023
Amber media