Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

How to connect & use Trezor One hardware wallet

The Coin98 Extension Wallet has supported connecting hardware wallets for the Trezor One wallet. The connection between hardware wallets and the Coin98 Extension Wallet will improve the convenience, users can leverage their experience optimally and securely.
Amber avatar
linhha
5 min read
Published Mar 08 2022
Updated Oct 03 2023
Amber media