Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is MakerDAO (MKR)? Everything you need to know about MKR

What is MakerDAO? What is MKR Token? Let's find out all the outstanding features of MakerDAO and tokenomics information of MKR token!
Amber avatar
quangphan
7 min read
Published Jun 16 2019
Updated Feb 23 2023
Amber media