Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is Yield Guild Games (YGG)?All about YGG Token

Yield Guild Games is a GameFi DAO that concentrates on P2E games. What makes Yield Guild Games different from other Metaverse projects? Learn more about YGG Tokenomics!
Amber avatar
toannguyen
5 min read
Published Dec 18 2021
Updated Jul 04 2023
Amber media