Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Sự kiện Wormhole Exploited hay lời cảnh báo cho các Cross-chain Bridge?

Bài viết tóm tắt sự kiện Wormhole Bridge bị Exploited mất 120,000 WETH, cũng như góc nhìn thông qua việc này.
Amber avatar
Khang Kỳ
Published Feb 05 2022
Updated May 31 2023
8 min read
Amber media

Related Posts