Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

zkSync Ecosystem: The advent of L2 zkRollup Scaling Solution

zkSync is emerging to be a strong candidate for Ethereum's scaling solution. Let's explore and take a deep dive in zkSync ecosystem!!!
Amber avatar
Duy Nguyen
1 min read
Published Mar 16 2022
Updated May 02 2024
Amber media