Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Arbitrum vs Optimism: Ai sẽ là người chiến thắng?

So sánh Arbitrum và Optimism xem ai có thể trở thành người thắng trong cuộc chiến Layer 2 và giải quyết vấn đề mở rộng của Ethereum.
Amber avatar
vinhvo
7 min read
Published May 28 2021
Updated Jun 26 2023
Amber media