Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Ethereum Ecosystem: The Birth Of A New Financial System

Ethereum was the one to create the use cases for those cryptocurrencies - a means to take part in a new financial system. What does that financial system look like? Let's take a look at the Ethereum Ecosystem.
Amber avatar
quangphan
20 min read
Published Feb 25 2022
Updated Apr 01 2023
Amber media