Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Mô hình hoạt động Quỹ đầu tư Phi tập trung (Ventures DAO)

Thông qua phân tích mô hình hoạt động của các Quỹ đầu tư phi tập trung để nhận ra các cơ hội đầu tư tiềm năng với Ventures DAO!
Amber avatar
vidang
19 min read
Published Aug 21 2021
Updated Apr 09 2023
Amber media