Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Near hợp tác Verida để cung cấp ví di động gốc đầu tiên trên NEAR Protocol

NEAR hợp tác với Verida để tăng cường vấn đề nhận dạng, lưu trữ và nhắn tin trên nền tảng.
Amber avatar
support
4 min read
Published Mar 25 2022
Updated Jan 22 2024
Amber media