Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Parachain Slot Auction vòng 1 kết thúc - Cơ hội nào cho Kusama Lover?

Các dự án chiến thắng Parachain Slot Auction vòng 1 đã bắt đầu bước đầu tiên để phát triển hệ sinh thái, đâu sẽ là cơ hội cho Kusama Lover?
Published Aug 31 2021
Updated Apr 12 2023
5 min read
Amber media